Trastorn de Personalitat

Tractament del Trastorn de Personalitat a Barcelona

Tractament del Trastorn de Personalitat a BarcelonaEls trastorns de personalitat no són estrictament malalties sinó alteracions de la manera de ser de les persones, les quals generen conflictes amb ells mateixos o amb els altres. No és una malaltia que sobrevé al subjecte, causa malestar i desapareix, sinó que és el propi individu, la seva identitat, allò que està pertorbat. S’inicien a la infància i adolescència per la confluència de factors genètics i ambientals i duren tota la vida.

No sempre és fàcil establir on s’acaba la normalitat i on comença el trastorn, ja que els casos extrems es diagnostiquen amb facilitat però no així els casos intermedis. Es descriuen tres tipus de trastorns de personalitat: A (subjectes estranys i excèntrics), B (subjectes teatrals, capritxosos i volubles) i C (subjectes ansiosos i temorosos). El tractament no sempre és fàcil, depèn del tipus de personalitat i es basa fonamentalment en psicoteràpia i ocasionalment psicofàrmacs.

Classificació dels trastorns de la personalitat

Els dos grans sistemes actuals de classificació (CIE-10 i DSM-5) coincideixen sensiblement en els tipus de trastorns de la personalitat. Al seu dia, el DSM-III (1980) va descriure tres grups de trastorns:

1. El grup A engloba pacients estranys o excèntrics, i inclou tres trastorns: paranoide, esquizoide i esquizotípic.

2. El grup B integra els pacients teatrals, emotius o volubles, i inclou quatre trastorns: antisocial, límit o borderline, histriònic i narcisista.

3. El grup C està format pels pacients ansiosos i temorosos, i engloba tres tipus de trastorns: per evitació, per dependència i obsessivocompulsiu.

A més d’aquests trastorns, se n’han descrit altres, encara que no al DSM, també significatius, com la personalitat depressiva, la personalitat sàdica i la personalitat passiu-agressiva.

[A] Subjectes estranys: Trastorn Paranoide de la Personalitat

El patró bàsic és la desconfiança, la hipersensibilitat i la suspicàcia envers els altres. Les accions dels altres són interpretades com a malicioses i els pacients pensen amb facilitat que els altres volen aprofitar-se’n o els perjudicaran o els malmetran. Són desconfiats fins i tot amb els amics i socis. Per aquestes raons són reservats, i temen que la informació que comparteixen serà utilitzada en contra. Guarden rancor molt de temps i no obliden insults, injúries o menyspreus. Pel que fa al cònjuge, no són rares les sospites i gelosia injustificades. Com és lògic, són subjectes conflictius, rígids i amb freqüents problemes interpersonals i escasses relacions afectives.

[A] Subjectes estranys: Trastorn Esquizoide de la Personalitat

El patró bàsic és un distanciament important de les relacions socials i una notable restricció de l’expressió emocional en el pla interpersonal. Sol començar al principi de l’edat adulta i es caracteritza per escollir sempre activitats solitàries, no desitjar ni gaudir de les relacions personals, inclosa la família, mostrar escàs interès per tenir experiències sexuals, no gaudir amb gairebé res, no tenir amics íntims, ser indiferents als afalacs oa les crítiques dels altres i mostrar fredor emocional, distanciament o aplanament afectiu. La fredor emocional, l’aïllament i la nul·la expressió emocional donen la impressió d’absència i abstret, així com un món intern buit i sense resposta al món exterior.

[A] Subjectes estranys: Trastorn Esquizotípic de la Personalitat

El patró bàsic és un dèficit de les relacions socials i interpersonals, que queden molt reduïdes, així com distorsions cognoscitives i perceptives i excentricitats i rareses del comportament. El trastorn es manifesta a principis de ledat adulta. Els elements més freqüents són: idees de referència, creences rares o pensament màgic no congruent amb les normes culturals (superstició, clarividència, telepatia, etc.), experiències perceptives no habituals, pensament i llenguatge rars (gandul, circumstancial, estereotipat), suspicàcia , afectivitat inapropiada, aparença o comportament rar, excèntric o peculiar, manca d’amics i aïllament social. L´aparença d´aquests subjectes és d´autèntics malalts mentals. Certament és un trastorn de personalitat que està al límit amb l’esquizofrènia, i no sempre és fàcil delimitar on acaba un i comença l’altre. No és impensable que amb el temps aquest trastorn de personalitat passi a l’Eix I, perquè constitueix una veritable malaltia psiquiàtrica. El trastorn en general és força freqüent entre individus rodamóns, afiliats a sectes i marginats en general.

[B] Subjectes teatrals o emotius: Trastorn Antisocial de la Personalitat

El patró general és el menyspreu i la violació dels drets dels altres. Comença a la infància oa l’adolescència precoç. Des de l’inici, aquests subjectes tenen conflictes sistemàtics amb les normes i són incapaços d’aprendre i incorporar-les, per això sovint incorren en delictes i entren en conflicte amb la justícia. Són freqüents les mentides repetides i les estafes per obtenir beneficis o per plaer. La impulsivitat, la irritabilitat i l’agressivitat els porten nombroses baralles i agressions. No planifiquen el futur i viuen el dia a dia. Mostren despreocupació imprudent per la seguretat o la dels altres, així com irresponsabilitat, que es manifesta per la incapacitat de mantenir una feina o de fer-se càrrec d’obligacions econòmiques. És significativa l’absència de culpa i remordiment, cosa que explica les seves agressions, robatori o maltractament als altres. Són, en general, extravertits i molt impulsius. No és estrany que s’acabin convertint en delinqüents.

[B] Subjectes teatrals o emotius: Trastorn Límit de la Personalitat TLP

El patró bàsic és la inestabilitat en les relacions interpersonals, l’autoimatge i l’afectivitat, així com una impulsivitat notable. S’inicia al començament de l’edat adulta i provoca símptomes variats i alternants. Es caracteritza per esforços denodats per evitar un abandó real o imaginat, relacions interpersonals inestables i intenses, que fluctuen entre la idealització i la devaluació, impulsivitat, amenaces i conductes suïcides recurrents, automutilacions, inestabilitat afectiva i gran reactivitat de l’estat d’ànim, sentiments crònics de buit, ira intensa i inapropiada i dificultats per controlar-la, i ideació paranoide transitòria relacionada amb l’estrès, així com símptomes dissociatius greus. Aquesta bigarrada i variada sèrie de símptomes provoca sovint dubtes i errors diagnòstics, en especial amb l’esquizofrènia i els trastorns bipolars.

[B] Subjectes teatrals o emotius: Trastorn Narcisista de la Personalitat

El patró general es caracteritza per grandiositat, necessitat d’admiració, manca d’empatia i hipersensibilitat a la valoració dels altres, així com tendència a l’explotació aliena, a les fantasies, a l’autoimportància, l’exhibicionisme i l’autocomplaença, que solen iniciar-se al principi de ledat adulta. En concret, es caracteritza perquè el subjecte té un sentit grandiós d’autoimportància i sobrevaloració de si mateix, preocupat per fantasies d’èxit il·limitat, poder, brillantor, bellesa o amor imaginàries. Es creu especial i únic, de manera que només es pot relacionar amb altres persones especials o d’estatus elevat. Exigeix una admiració excessiva i és molt pretensiós. Manca d’empatia i és explotador a l’àmbit interpersonal. És envejós i presenta comportaments o actituds arrogants i supèrbies.

[B] Subjectes teatrals o emotius: Trastorn Histriònic de la Personalitat

El patró fonamental se centra en l’emotivitat intensa i excessiva, i especialment en una conducta adreçada a obtenir la màxima atenció. S’inicia al principi de l’edat adulta i es caracteritza per incomoditat en situacions en què el centre d’atenció no se sent; comportament sexual seductor o provocatiu; expressió emocional florida, teatral, dramàtica i canviant; aspecte físic dirigit a cridar latenció, igual que la parla, i suggestionalitat i influenciabilitat pels altres o les circumstàncies. Els trets clàssics de la personalitat histèrica (egocentrisme, histrionisme, dependència, erotització de les relacions socials, temor a la sexualitat) es mantenen, i es posa l’accent a la recerca d’atenció, l’expressió emocional canviant, el comportament seductor, la suggestionalitat i l’escassa solidesa de les relacions interpersonals.

[C] Subjectes ansiosos o temorosos: Trastorn de la Personalitat per Evitació

El patró bàsic és la inhibició social per sentiments d’inadequació i hipersensibilitat a l’avaluació negativa dels altres. Comença al principi de l’edat adulta i es caracteritza per evitar el contacte interpersonal, a causa del temor de les crítiques i del rebuig, defugir la gent si no s’està segur d’agradar i les relacions íntimes pel mateix motiu, preocupació per la possibilitat de ser criticat o rebutjat en una situació social, defugir les situacions interpersonals noves i sensació de ser socialment inepte i inferior als altres. Des de joves, aquests subjectes senten horror a fer el ridícul i necessiten l’aprovació dels altres, cosa que provoca aïllament per baixa autoestima. L’ansietat i la depressió són complicacions freqüents d’aquest trastorn.

[C] Subjectes ansiosos o temorosos: Trastorn de la Personalitat per Dependència

El patró fonamental és la necessitat exagerada de rebre suport, cosa que sol ocasionar conductes de submissió i temors de separació i abandonament. Comença a l’edat adulta i es caracteritza per dificultats per prendre decisions quotidianes si no es compta amb el consell i la reafirmació per part dels altres, necessitat que els altres assumeixin la responsabilitat de la seva vida, dificultats per expressar desacord amb els altres per temor a perdre el suport i l’aprovació, dificultats per iniciar projectes, exageració del desig de protecció i suport, desemparament quan només s’està a causa dels temors d’incapacitat, recerca de relacions que proporcionin seguretat i preocupació per la por de ser abandonat. En general, la cerca desproporcionada de protecció genera una autoestima molt baixa i vivències d’ansietat i depressió.

[C] Subjectes ansiosos o temorosos: Trastorn Obsessiu-Compulsiu de la Personalitat

El patró bàsic està constituït per l’esclavatge a l’ordre, el perfeccionisme i el control. S’han descrit trets com ara la rigidesa, la parsimònia, l’obstinació, la meticulositat, la tendència al dubte i la comprovació, la inseguretat, la intolerància a la incertesa, l’escrupolositat i la tendència a la reiteració. Aquest trastorn, que s’inicia al principi de l’edat adulta, es caracteritza per excessiva preocupació pels detalls, les normes, l’ordre, l’organització o els horaris, perfeccionisme que interfereix la finalització de les tasques, la dedicació excessiva al treball i la productivitat a exclusió de les activitats de lleure, escassa vida social, excessiva tossuderia i escrupolositat, així com inflexibilitat en temes de moral, ètica i valors, tendència a l’acumulació d’objectes gastats i inútils, fins i tot sense valor sentimental, reticència a delegar tasques, estil avar en les despeses i manifestació de rigidesa i obstinació.

Altres: Trastorn Passiu-Agressiu de la Personalitat

El patró bàsic se centra en una oposició i resistència passiva i constant davant les demandes correctes de rendiment social i laboral per part dels altres. S’inicia a principis de l’edat adulta i es caracteritza per resistència passiva a rendir en tasques habituals, queixes d’incomprensió, hostilitat i facilitat per discutir, crítiques i menyspreu irracionals per l’autoritat, i enveja i ressentiment cap a companys aparentment més afortunats. Queixes exagerades per la seva mala sort alternen amb absències hostils i penediment. Són persones hostils, irritables i rancoroses, en actitud d’oposició constant, que no solen mostrar la seva agressivitat directament sinó a través de conductes indirectes d’hostilitat (boicoteig, sabotatge, obstruccionisme, anònims).

Altres: Trastorn Depressiu de la Personalitat

El patró bàsic de comportament és depressiu. S’inicia al principi de la vida adulta i es caracteritza per un estat d’ànim habitual presidit per l’abatiment, tristesa, desànim, desil·lusió i infelicitat, així com sentiments d’impotència, inutilitat i baixa autoestima, autoacusacions, cavil·lacions i preocupacions excessives, autocrítica, pessimisme i tendència a la culpa. Aquests subjectes no són capaços de gaudir de la vida.

TRACTAMENT dels trastorns de la personalitat

En termes generals, els resultats del tractament en els trastorns de la personalitat són força ombrívols, ja que no existeix cap tractament específic que actuï sobre una cosa que no és estrictament una malaltia, sinó una variant de la personalitat normal.

Els trastorns del grup A (estranys, excèntrics), per la proximitat al cercle psicòtic, són refractaris als tractaments psicoterapèutics i lleugerament sensibles als fàrmacs antipsicòtics atípics en dosis moderades, encara que el pronòstic en general és dolent.

Els trastorns del grup B (teatrals, emotius, volubles) tampoc no són especialment bons candidats a la psicoteràpia tradicional, pel seu elevat narcisisme i la seva escassa capacitat d’aprenentatge, cosa que els incapacita per respondre a abordatges que requereixen capacitat d’introspecció i bona col·laboració.

Els trastorns del grup C (ansiosos, temorosos) són millors candidats a la psicoteràpia. En aquest cas és freqüent l’ús combinat de teràpia cognitiu-conductual amb farmacoteràpia, on s’usen inhibidors selectius de la recaptació de serotonina associats a psicoteràpia.

La teràpia cognitiu-conductual dels trastorns de personalitat, a diferència del que es fa en un altre tipus de trastorns , analitza les reaccions de “transferència”; és a dir, els conflictes que es creen al pacient en la relació amb el terapeuta. Aquestes reaccions es tenen en compte per facilitar la relació terapèutica i per evidenciar les pautes de funcionament desadaptatiu, i així poder modelar i assajar pautes més adaptatives.

Equip professional

Equip del Centre de Psicologia Especialitzada a Barcelona
  • Manuel COLOMER GUILERA · Director i Psicoterapeuta
  • Elisabeth BORREGUERO COSTA · Psicòloga i Responsable terapèutica
  • Jaume ROIG LLAVERIA · Metge Psiquiatra
  • Queralt VILANÓ BALAGUER · Psicòloga
  • Eva ORTEGA TORRES · Terapeuta
  • Félix NEVADO FERNÁNDEZ · Monitor
  • Isabel GIL CEBRIÁN · Administrativa

Contacti amb nosaltres sense compromís, per demanar cita o sol·licitar més informació sobre els nostres serveis
1ª VISITA GRATUÏTA

Centre de Tractament Psicològic a Barcelona

Call Now Button