Política de Privacitat

Informació detallada sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de persones que contacten via web d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament General de Protecció de Dades Europea (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell UE, de 27 d’abril de 2016)

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: CENTRO DE SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN, S.L.U. – CIF: B65714701
Dir. Postal: Carrer de Sant Elies, 29-35 Esc. B 6º 4ª, 08006 Barcelona
Telèfon: (+34) 935166409
Email: info@psicologiaespecializada.es
Contacte DPD: dpo@psicologiaespecializada.es

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Al CENTRE DE SEGUIMENT I RECUPERACIÓ, S.L.U. tractem la informació facilitada a través del formulari de contacte del web per atendre les sol·licituds d’informació rebudes.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment de l’interessat.

L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la prestació del servei sol·licitat.

A quins destinaris es comunicaran les vostres dades?

No es preveu comunicar dades a terceres parts, llevat d’obligació legal.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CENTRE DE SEGUIMENT I RECUPERACIÓ, S.L.U. estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. CENTRE DE SEGUIMENT I RECUPERACIÓ, S.L.U. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat dús comú i lectura mecànica ia transmetre-les a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit o via email, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a CENTRE DE SEGUIMENT I RECUPERACIÓ, S.L.U., carrer de Sant Elies, 29-35 Esc. B 6è 4a, 08006 Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Call Now Button